INI BLOG PENEROKA FELDA ADMIN HANYA MENYOKONG GERAKKAN ISLAM ALIRAN SUNNAH WAL JAMAAH SAHAJA

"Felda untuk Felda dan Generasinya"
Orang luar boleh masuk tapi di bawah kuasa Felda ..
Bukanya masuk untuk menguasai Felda.

“Dalam Isu FELDA
Berkaitan Ketidak Puasan Hati,
Komplen Dan Rungutan
Didalam Blog Ini
Ia Terlebih Dulu Telah Dibawa Berunding
Diperingkat Rancangan

SABUN MADU KELULUT.WHATSAPP 0163520795

10 ARTIKAL TERKINI

CARIAN BLOG INI

Jumaat, Oktober 14, 2011

JAWAPAN ISA SAMAD 2

Saya tak pandai terus bahasa ingeris ni.....
Q: You have been appointed chairman of KPF. What are the issues that have been brought up?

A: In executing the listing exercise, for good governance, it must be someone without executive powers. It should be Felda general manager Datuk Dzulkifli Abdul Wahab or Felda Global Ventures group president and chief executive officer Datuk Sabri Ahmad.

But both of them have got executive powers. In this process (listing of Felda Global Ventures on Bursa Malaysia), where KPF will hold an important element as the biggest shareholder, there would exist a conflict of interest.

The only one without that executive powers is me and that was why I was appointed to the post. However, the opposition has spun it to say that I seized the post. What for? I am already Felda chairman and I have been menteri besar, so why do I need this?

There were people who said that during the meeting to decide on this (KPF chairman's post), Dzulkifli was not around -- he went for his umrah.

I want to explain so all sides can understand. The meeting was called not only to state my position as KPF chairman, but importantly, the process on listing, which must be explained to Felda's board of directors.

Then I had to bring this to Felda Global Venture's board of directors to convey the government's and Felda's wishes.

Then I told the prime minister that both parties agreed so we can move on with the listing process.

From time to time, I will inform them (board members) what needs to be told. There is no personal benefit from this.

They are bringing the issue up because the general manager was not present.

Following the schedule, it was to be held on the 26th (of August) but we asked to do it on the 22nd to allow Dzulkifli to participate.

But he had already gone for umrah on a different date. Then people asked, why do it when he was not around? Why should we call it off just because one person went on leave?

We had to proceed because the target set by the prime minister (to have Felda Global Ventures listed) is June.


Mari kita jumpa Ms.Google dia boleh tolong,,

S: Anda telah dilantik sebagai Pengerusi KPF. Apakah isu-isu yang telah dibangkitkan?

A: Dalam melaksanakan penyenaraian, untuk tadbir urus yang baik, ia mestilah seseorang tanpa kuasa eksekutif. Ia harus Felda general manager Datuk Dzulkifli Abdul Wahab atau kumpulan Felda Global Ventures Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Sabri Ahmad.

Tetapi kedua-dua mereka telah mempunyai kuasa eksekutif. Dalam proses ini (penyenaraian Felda Global Ventures di Bursa Malaysia), di mana KPF akan mengadakan satu elemen penting sebagai pemegang saham terbesar, maka akan wujud konflik kepentingan.

Satu-satunya tanpa bahawa kuasa eksekutif adalah saya dan itulah sebabnya saya telah dilantik ke jawatan itu. Walau bagaimanapun, pembangkang telah diputar untuk mengatakan bahawa saya merampas jawatan itu. Buat apa? Saya sudah pengerusi Felda dan saya telah menteri besar, jadi mengapa saya perlu ini?

Terdapat orang-orang yang berkata semasa mesyuarat itu untuk membuat keputusan mengenai perkara ini (KPF Pengerusi, selepas), Dzulkifli tidak berada di sekeliling - dia pergi untuk menunaikan umrah.

Saya nak terangkan supaya semua pihak dapat memahami. Mesyuarat itu dipanggil bukan hanya untuk menyatakan kedudukan saya sebagai Pengerusi KPF, tetapi lebih penting, proses penyenaraian, yang mesti dijelaskan kepada lembaga pengarah Felda.

Kemudian saya telah membawa ini kepada lembaga pengarah Felda Global Venture untuk menyampaikan hasrat kerajaan dan Felda.

Kemudian saya memberitahu Perdana Menteri bahawa kedua-dua pihak bersetuju supaya kita boleh bergerak ke atas dengan proses penyenaraian.

Dari masa ke semasa, saya akan memaklumkan kepada mereka (ahli-ahli lembaga) apa yang perlu diberitahu. Tidak ada faedah peribadi daripada ini.

Mereka menjadikan isu ini kerana Pengurus Besar tidak hadir.

Berikutan jadual, ia akan diadakan pada 26 (Ogos) tetapi kita diminta untuk melakukannya pada ke-22 untuk membolehkan Dzulkifli untuk menyertai.

Tetapi dia telah pergi untuk umrah pada tarikh yang berbeza. Kemudian orang bertanya, kenapa apabila dia tidak ialah sekitar? Kenapa kita harus memanggilnya kira hanya kerana satu orang pergi cuti?

Kami terpaksa meneruskan kerana sasaran yang ditetapkan oleh Perdana Menteri (Felda Global Ventures yang disenaraikan) adalah bulan Jun.
Stumble
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed

Tiada ulasan:

kosong

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Powered By Blogger Widgets

kosong